Tillatelser

I tillegg til Asker kommune er det flere myndighetsorganer som har vært konsultert for nødvendige tillatelser.

Miljødirektoratet
Silva Green Fuel har søkt Miljødirektoratet som ansvarlig myndighet om utslippstillatelse for demonstrasjonsanlegget. Den dekker utslipp til luft og sjø, samt støy. Søknaden har fulgt normal prosedyre fra direktoratet i forhold til behandling.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap
Demoanleggets størrelse, mengden og typen av innsatsmidler, samt ferdigprodukter, gjør at tiltaket ikke kommer inn under storulykkeforskriften. Dette er avklart med Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Arbeidstilsynet
Tiltaket er avklart og godkjent av Arbeidstilsynet.

Byggetillatelse
Statkrafts industritomt på Tofte er avsatt til næring og industri i kommuneplanen for Hurum.

Reguleringsplanen for den tidligere cellulosefabrikken på Tofte omfattet aktiviteter med samme type råvare og sammenlignbare produkter som for det kommende demonstrasjonsanlegget for biodrivstoff.

Demonstrasjonsanlegget bygges i hovedsak i en eksisterende industrihall. Fotavtrykket av nye anlegg som skal bygges, utgjør mindre enn 1 prosent av det totale industriarealet.

På denne bakgrunn søkte Silva Green Fuel, etter dialog med kommunen, om dispensasjon fra kommuneplanen om krav til utarbeidelse av detaljert bebyggelsesplan for etableringen av demonstrasjonsanlegget.

Dispensasjon fra kommuneplanen
Søknaden om dispensjon ble vedatt og innvilget av planutvalaget med 7 mot 2 stemmer på møtet 19. juni 2018.

Sakens gang forut for dette:

Silva Green Fuel trakk saken fra behandling på det foregående møtet i planutvalget, da rådmannens innstilling uttrykte behov for utfyllende informasjon til dispensasjonssøknaden.

For å bøte på mangel på informasjon angående demonstrasjonsanlegget ønket Silva Green Fuel å komme tilbake til kommunen og lokale beboere gjennom flere tiltak: 

 

  • Det ble sendt brev med utfyllende informasjon om demonstrasjonsanlegget knyttet til dispensasjonssøknaden i forkant av planutvalgets møet 29. mai, samt at dette ble redegjort for i selve møtet.

  • Kommunestyret ble invitert til møte 11. juni der Silva Green Fuel gikk gjennom grunnlaget for dispensasjonssøknaden og redegjorde for forhold som ikke var tilstrekkelig belyst.

  • Det ble sendt et nyhetsbrev til lokale beboere på Tofte angående demonstrasjonsanlegget. I nyhetsbrevet blir spørsmål belyst om støy, transport, støv og risiko.

  • Lokalbefolkningen ble mandag 18. juni invitert til befaring og åpen dag for informasjon om demonstrasjonsanlegget og annen aktivitet på industriområdet.

  • Planutvalget ble invitert til befaring på industriområdet i forkant av planutvalgsmøtet 19. juni.

Skog som fornybart råstoff

Silva Green Fuel produserer andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.