Teknologi

HTL-teknologien ble valgt for demoanlegget til Silva Green Fuel på Tofte etter en flerårig prosjektutviklingsprosess der mange ulike tekniske løsninger ble detaljvurdert.

Illustrasjon av HTL-teknologien

Prosessløsningen som ble valgt for å fremstille biodrivstoff, kalles hydrotermisk konvertering (HTL). Begrepet hydrotermisk innebærer at biomasse brytes ned ved bruk av varmt vann. Prosessløsningen skiller seg derfor vesentlig ut fra andre kjente biodrivstoffprosesser som pyrolyse, forgassing/syntese og fermentering.

HTL-teknologien er utviklet av dansk-canadiske Steeper Energy og skal demonstreres for første gang i større skala på Tofte.

Det som kjennetegner HTL-teknologien, er fleksibiliteten. Vi kan bruke forskjellige typer biomasse, og teknologien gir høyt energiutbytte og få sidestrømmer. Siden prosessering av biomassen skjer ved bruk av vann, unngås også energikrevende tørking av biomassen.  

Samtidig er HTL-teknologien hittil lite kjent utenfor forsknings- og innovasjonsarenaene. På verdensbasis finnes en håndfull kommersielle aktører som forsøker å ta teknologien i bruk, men ingen har demonstrert helkontinuerlig drift av teknologien i industriell skala. Hensikten med demoprosjektet på Tofte er å teste produksjonsmetoden og dermed skape et grunnlag for kommersialisering av teknologien.

I tillegg til teknologiutvikleren Steeper Energy har Silva Green Fuel knyttet til seg flere andre internasjonale kompetansemiljøer. Arbeidet på Tofte inngår også inngå i det åtteårige samarbeidet med Forskningsrådet og dets Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Bio4Fuels er Norges største satsing på dette feltet med en bevilgningsramme på over 280 millioner kroner og deltagelse av 35 industripartnere.

Selve demoanlegget på Tofte er montert innendørs i et godt skjermet bygg, slik at prosessutstyret ikke blir synlig for omgivelsene. 

Produksjonen består av fire hovedelementer:

 • Forbehandling av biomasse

  Ulike typer biomasse kan brukes som fødemateriale til prosessen, men i startfasen vil det benyttes restprodukter fra skogsindustrien. I første prosesstrinn kvernes biomassen og blandes så med resirkulerte prosesstrømmer og lut til en grøtaktig masse.

 • 2. Konvertering

  Ferdigblandet grøt pumpes gjennom et varmevekslersystem for å øke trykk og temperatur før det strømmer gjennom en trykkreaktor. I selve reaktoren er prosessbetingelsene slike at vannet i grøten klarer å omdanne biomasse til en bioråolje ved hjelp av trykk og temperatur. Etter reaksjonen gjenvinnes varmen i produktet for å varme opp ny biomasse. I påfølgende prosesstrinn avspennes trykket.

 • 3. Produktet

  Etter reaktoren foreligger produktet som en blanding av bio-råolje, prosessvann og gass. Gassen består hovedsakelig av CO2 og vanndamp og sendes til en lukket restgassbrenner uten synlig flamme. Prosessvann og olje skilles i neste prosesstrinn. Oljen ledes til lagringstank og vannet til inndamping. Konsentratet fra inndamping av prosessvann resirkuleres. Destillatet fra inndamping blir renset ytterlig før det går til utslipp.

 • 4. Produktforedling

  Bioråoljen trenger oppgradering for å oppnå hydrokarbonkvaliteter som kan blandes i drivstoff. Oppgradering skjer gjennom en raffineringsprosess med hydrogen. Selve oppgraderingsprosessen er demonstrert i liten skala og vil utvikles av en tredjepart og vil ikke være en del av teknologiverifiseringen på Tofte.

Skog som fornybart råstoff

Silva Green Fuel produserer andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.