Fullskala produksjonsanlegg

Hensikten med etableringen av Silva Green Fuel er å produsere avansert biodrivstoff kommersiell størrelse. Industritomten på Tofte er regulert til næringsvirksomhet.

For å legge til rette for videre industriutvikling på Tofte gjennomfører Asker kommune  et planarbeid i samarbeid med Statkraft

Hensikten med planarbeidet 
Planarbeidet skal tilrettelegge for etablering av anlegg for produksjon av biodrivstoff innenfor området der cellulosefabrikken lå tidligere (nordlige delen). Dette innebærer etablering av kaier, servicebygg, veier og teknisk infrastruktur nødvendig for drift av anlegget. Industriområdet skal reguleres detaljert nok for byggesøknad.

I den sørlige delen av planområdet skal det legges til rette for næring og service, samt utvidelse av Tofte båthavn. Asker kommune vil være prosjektleder for området og det vil utarbeides en mulighetsstudie for denne delen av planen. Mulighetsstudiet skal danne grunnlag for videre detaljregulering og belyse ulike utviklingslinjer for næringsområdet, for Tofte sentrum nord og småbåthavnen. 

Mer informasjon om dette arbeidet finner du hos Asker kommune:

Områdeplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde