Om Silva Green Fuel

Silva Green Fuel DA ble opprettet i 2015 med formål om å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert biodrivstoff.

Avansert biodrivstoff er et viktig bidrag til dekarbonisering av transportsektoren. Drivstoffet produseres av biomasse fra råvarer som ikke kan bli mat, slik som avfall, rester og celluloseholdig materiale.

Et demonstrasjonsanlegg ble ferdigstilt på Tofte i Asker kommune i 2021. Anlegget er designet for å verifisere teknologien i kontinuerlig drift. Dersom det blir besluttet å bygge et kommersielt anlegg vil produksjonen fra ett anlegg kunne redusere karbonutslippene fra transportsektoren med 250-375 000 tonn CO2 årlig. Råvaren i demonstrasjonsanlegget og i et eventuelt fremtidig kommersielt anlegg er restråstoff fra skogsindustri og treforedling. Avansert biodrivstoff produsert av restråstoff fra skogen gir en reduksjon i utslipp på opp mot 95 prosent.

Eierskap

Silva Green Fuel DA er 100 prosent eid av den norske kraftprodusenten Statkraft.

Statkraft kjøpte i 2015 industritomten på Tofte av Södra. I tillegg til planer om biodrivstoffproduksjon er det en rekke andre aktiviteter på området. Gå til internettsidene til Statkraft for mer informasjon: Statkraft Tofte.

Skog som fornybart råstoff

Silva Green Fuel produserer andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.