Andre aktører og initiativ i Norge

For å nå klimamålene er det behov for flere innfallsvinkler og løsninger. Her en liste over noen andre aktørerer i Norge som ser på muligheten for å lage avansert biodrivstoff, men med andre teknologier enn Silva Green Fuel.

Biozin AS
Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Selskapet skal tilrettelegge for produksjon av biodrivstoffet biozin, et fornybart, bærekraftig, 2. generasjons biodrivstoff. Produktet selges til oljeraffinerier som videreforedler, blander og distribuerer et drivstoff som tilfredsstiller myndighetenes krav.

Til Biozin

ST1
St1 fokuserer på  teknologi for etanolproduksjon som bruker bioavfall og rester. Våre pågående forsknings- og utviklingsprosjekter øker kapasiteten på etanolproduksjon ettersom nye råstoffer og anleggsteknologier blir tilgjengelige. Passende råstoff finnes i alle land over hele verden. Det største potensialet i fremtiden finner vi i rester og avfall fra skogsindustrien.

Til ST1 

Treklyngen
"Norwegian Wood" – undersøker muligheten til å produsere biobrensel for luftfart / transport. Partnere: Elkem AS, Avinor AS og Vardar AS.

"Cellunolix" - en avtale om planlegging, bygging og drift av en 50 millioner liter / avansert bioetanol for transportsektoren. Partner: St1 Norge AS.

Til Treklyngen