Påvirkning på omgivelsene

Demonstrasjonsanlegget for biodrivstoff bygges inn i en eksisterende industrihall på Tofte og vil derfor i liten grad påvirke omgivelsene og nærmiljøet.

Transport
Under testperiodene på 1000 timer, tilsvarende 42 dager, vil forbruket av flis og spon fra omkringliggende sagbruk eller andre kilder tilsvare en lukket lastebil i døgnet. I tillegg kommer forsyning av andre råvarer som i testperioden også vil utgjøre om lag en lastebil i døgnet.

Ifølge offisielle tall fra Statens vegvesen passerer det opp mot 3000 kjøretøyer i døgnet på strekningen forbi industritomten på Tofte. Rundt 8 % eller 240 av dem er klassifisert som tunge kjøretøyer.

Støy
Den delen av demonstrasjonsanlegget som kan generere støy, plasseres inne i den eksisterende verkstedhallen på Tofte. En av grunnene til at Silva Green Fuel valgte denne hallen, er at den er godt lydisolert. Her er erfaringene fra 33 års drift i cellulosefabrikken på Tofte lagt til grunn. Vi anser derfor at støykravet i utslippstillatelsen vil overholdes.

Støv
Flis vil bli tatt inn i testhallen for videre behandling. I hallen vil det bli montert et lukket avtrekksystem for støv. Fra prosessen vil det derfor ikke komme utslipp av støv som kan nå omgivelser utenfor bygget.Skog som fornybart råstoff

Silva Green Fuel produserer andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 fra transportsektoren.