Ressurstilgang

Trevirke

Råvare for biodrivstoff på Tofte. (Foto: Eivind Bull-Hansen)

Tilgangen på råstoff for å lage biodrivstoff fra skogsvirke er betydelig.

Den årlige tilveksten i norske skoger er på om lag 25 millioner kubikkmeter. Av dette hugges rundt 12 millioner kubikkmeter, og om lag 5,5 millioner kubikkmeter går til trevirke, 4,5 millioner til massevirke (cellulose) og 2 millioner til blant annet ved.

Den totale stående massen på om lag 900 millioner kubikkmeter har dermed en netto årlig tilvekst på rundt 13 millioner kubikkmeter i året.

Norge er en netto eksportør av tømmer og massevirke. Minst 4 millioner kubikkmeter bærekraftig massevirke er tilgjengelig i Norge for uttak på årlig basis. Kvaliteten på dette volumet er slik at det ikke kan benyttes til bygningsmaterialer eller annen verdiskaping, og det anses som et restprodukt. Dette gir et teoretisk potensial for å kunne produsere om lag 600 millioner liter med biodrivstoff årlig.

Brukt i Norge vil 600 millioner liter biodrivstoff  årlig redusere utslippene av CO2 med 1,5 millioner tonn eller om lag 3 prosent.

Råstofftilgangen er stor for produksjon av biodrivstoff fra skogsvirke. Bare på den nordlige halvkule er det beregnet at 250 millioner kubikkmeter restvirke fra treforedling vil være tilgjengelig hvert år.