Kilder til fakta om biodrivstoff

Her finner du linker til informasjon og fakta om biodrivstoff.

Bio4Fuels
Bio4Fuels har som mål å utvikle levedyktige teknologier som er relevante for en bærekraftig, kommersiell omlegging av biomassematerialer til biodrivstoff og andre produkter.

Bio4Fuels konsortiet består av åtte norske og seks internasjonale akademiske partnere, 35 samarbeidspartnere fra industri og NGO ‘er og åtte partnere som representerer offentlige organer.

Statkraft er en av partnerne i Bio4Fuels.

Bio4Fuels er et av flere sentre senter for miljøvennlig energiforskning (FME) og holder til på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og ledes av SINTEF.

https://www.nmbu.no/en/services/centers/bio4fuels

Biodrivstoff 2030
Biodrivstoff 2030 – vil redusere utslipp i tungtransporten. Biodrivstoff 2030 samler aktørene som jobber med biodrivstoff i Norge og løfter frem bærekraftig biodrivstoff som en varig løsning for reduserte utslipp i transportsektoren. I prosjektet skal det arbeides for forutsigbare rammebetingelser og virkemidler for bærekraftig biodrivstoff samt økt innfasing i tråd med myndighetenes mål og ambisjoner. Bærekraftig biodrivstoff er et reelt alternativ i arbeidet for reduserte utslipp i transportsektoren og prosjektet ønsker å bidra med kunnskap i tillegg til å være en tydelig og faktabasert stemme i det offentlige rom. Nobio fungerer som sekretariat for prosjektet ved prosjektleder Per Arne Karlsen. Silva Green Fuel er med i Birodrivstoff 2030.

http://nobio.no/

Miljødirektoratet - om biodrivstoff

Biodrivstoff er framstilt av biologisk materiale og kan brukes istedenfor bensin, diesel og naturgass fra fossile kilder. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Energi/Biodrivstoff/

ZERO - om biodrivstoff
ZEROs visjon er en fossilfri transportsektor, og skal vi lykkes med å kutte klimagassutslipp fra transport må vi bytte ut fossile drivstoff med fornybare. Dette innebærer at vi må effektivisere transporten og ta i bruk fornybar elektrisitet og bærekraftig biodrivstoff.

Skal Norge lykkes med å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren må vi benytte bærekraftig biodrivstoff til tungtransport. Det innebærer bruk av biodiesel, bioetanol og biogass fra bærekraftige råstoff som kan fylles på lastebiler, busser, båter, gravemaskiner og fly. For å klare dette trenger vi forutsigbare rammebetingelser som sikrer biodrivstoff med høy klimanytte, og et næringsliv som tar løsningene i bruk

https://www.zero.no/prosjekter/biodrivstoff/

Skogeierforbundet
Biodrivstoff har vært heftig debattert etter Stortingets vedtak om opptrapping av omsetningskravet. Dessverre preges debatten av manglende kunnskap. Ikke fordi kunnskapen ikke finnes, men fordi konklusjoner trekkes uten å innhente den først.

https://www.skog.no/vi-mener/feil-og-fakta-om-biodrivstoff-fra-skogen/

Regjeringsplattformen om biodrivstoff
Følge opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren, og ha et mål om 40 prosent innblanding i 2030, avhengig av teknologiutviklingen og utviklingen av alternative energibærere.

https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2018/enighet-om-blaagronn-regjeringsplattform/

Arbeiderpartiet om biodrivstoff

Arbeiderpartiet er for bruk av bærekraftig biodrivstoff:

  • Øke biodrivstoffandelen til 40 prosent innen 2030 – gjennom en forpliktende opptrappingsplan for biodrivstoff.

  • Stimulere til norsk produksjon av bærekraftig biodrivstoff. 

  • Invitere til forlik om biodrivstoff i Stortinget, for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for produsenter av biodrivstoff.

Selv om Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, vil rett over halvparten av bilparken i 2030 være fossilbiler. Derfor satser Arbeiderpartiet på bærekraftig biodrivstoff.   

https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/biodrivstoff/