Biodrivstoff

Råvare

Råvare for biodrivstoffproduksjon på Tofte.

Avansert, andregenerasjons biodrivstoff som er basert på fornybart skogsråstoff, vil sammen med blant annet elektrifisering bli en betydelig bidragsyter til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren. Satsingen i Norge har bred støtte i de politiske partiene.

Hva er forskjellen på førstegenerasjons og andregenerasjons biodrivstoff?

Felles for konvensjonelt, førstegenerasjons biodrivstoff er at råstoffet er av samme type som kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr.

Avansert, andregenerasjons biodrivstoff kalles ofte "fremtidens biodrivstoff". Det kan fremstilles av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk. Fra skogen kan det for eksempel benyttes greiner og topper (GROT) og lavere kvalitetstømmer.

Transportsektoren

Transportsektoren står for 33 prosent av klimagassutslippene i Norge. Mye av potensialet for ytterligere utslippsreduksjoner utover det som følger av allerede igangsatte tiltak, er knyttet til økt bruk av bærekraftig biodrivstoff i de deler av godstransporten og luftfarten der det i overskuelig fremtid ikke vil finnes andre fornybare alternativer.

Bærekraftkriteriene som EU har fastsatt for biodrivstoff, stiller krav om at klimagassutslippene fra biodrivstoff og flytende biobrensel skal medføre en utslppsreduksjon på minst 50 prosent sammenliknet med fossilt drivstoff. Dette kravet økes til 60 prosent fra 2018.

Utslippsreduksjonen vil ligge på om lag 85 prosent for biodrivstoff fra Tofte.