Tillatelser

I tillegg til kommunen er det flere myndighetsorganer som skal gi sitt tilsagn før demoanlegget på Tofte kan settes i drift.

Miljødirektoratet

Silva Green Fuel har søkt Miljødirektoratet som ansvarlig myndighet om utslippstillatelse for demonstrasjonsanlegget. Den dekker utslipp til luft og sjø, samt støy. Søknaden følger normal prosedyre fra direktoratet i forhold til videre behandling.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap

Demoanleggets størrelse, mengden og typen av innsatsmidler, samt ferdigprodukter, gjør at tiltaket ikke kommer inn under storulykkeforskriften. Dette er avklart med Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Arbeidstilsynet

Tiltaket er avklart og godkjent av Arbeidstilsynet.