Påvirkning på omgivelsene

Demonstrasjonsanlegget for biodrivstoff skal bygges inn i eksisterende industrihall på Tofte og vil derfor i liten grad påvirke omgivelsene og nærmiljøet.

Transport

Under testperiodene på 1000 timer, tilsvarende 42 dager, vil forbruket av flis og spon fra omkringliggende sagbruk tilsvare en lukket lastebil i døgnet. I tillegg kommer forsyning av andre råvarer som i testperioden også vil utgjøre om lag en lastebil i døgnet.

Ifølge offisielle tall fra Statens vegvesen passerer det opp mot 3000 kjøretøyer i døgnet på strekningen forbi industritomten på Tofte. Rundt 240 av dem er klassifisert som tunge kjøretøyer.

Støy

Den delen av demonstrasjonsanlegget som kan generere støy, skal plasseres inne i en eksisterende verkstedhall på Tofte. En av grunnene til at Silva Green Fuel valgte denne hallen, er at den er godt lydisolert. Her er erfaringene fra 33 års drift i cellulosefabrikken på Tofte lagt til grunn. Vi anser derfor at vi vil overholde støykravet i en utslippstillatelse.

Støv

Flis vil bli tatt inn i testhallen for videre behandling. I hallen vil det bli montert et lukket avtrekksystem for støv. Fra prosessen vil det derfor ikke komme utslipp av støv som kan nå omgivelser utenfor bygget.